Vijfde aanvraagperiode NOW 3.0

Het is vanaf 5 mei 2021 mogelijk om de NOW subsidie aan te vragen over de periode 1 april 2021 t/m 30 juni 2021, deze ontvangt u vervolgens met terugwerkende kracht. Vergelijkbaar met de voorgaande NOW-regelingen ontvangt u een voorschot van 80% van het totale subsidiebedrag. U kunt altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als u een aanvraag heeft gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.

Mocht u enige hulp behoeven dan staan wij natuurlijk ook voor de aanvraag van deze NOW-regeling voor u klaar. Wij vragen u vriendelijk contact op te nemen met uw vaste contactpersoon.

Loonsom:

Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte juni 2020 bij de Belastingdienst automatisch over. Uw werkgeverslasten worden bij de NOW 3.0 voor 40% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies en premies werknemersverzekeringen. De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming. Is uw loonsom bijvoorbeeld met 20% gedaald? Dan wordt 10% hiervan verrekend met de tegemoetkoming en 10% niet.

Voorwaarden:

Omzetverlies

Voor de NOW-regeling geldt dat werkgevers met ten minste 20% omzetverlies in aanmerking komen voor de subsidie. Heeft u tegemoetkoming ontvangen voor de vierde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden waarin u omzetverlies verwachtte in de vierde aanvraagperiode.

Dividend en bonus

Net als bij de voorgaande NOW-regeling mogen bedrijven geen dividend of bonussen uitkeren, of eigen aandelen kopen als een definitieve subsidie van € 125.000 of meer wordt ontvangen. Bij bonussen is dit beperkt tot de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen.

Scholing

Voor de NOW 3.0 blijft voor werkgevers een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Via het crisisprogramma Nederland Leert Door kunnen werknemers kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.

Inspanningsverplichting begeleiden naar nieuw werk

In de NOW 3.0 is een nieuwe verplichting opgenomen voor werkgevers om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Deze verplichting geldt voor alle mogelijkheden waarom de arbeidsovereenkomst kan eindigen, dus bijvoorbeeld ook bij het aflopen van een contract voor bepaalde tijd. Het niet voldoen aan deze voorwaarde leidt tot een vermindering van 5% op het totale subsidiebedrag als u bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt, maar geen contact heeft gezocht met de ‘UWV telefoon NOW’ in het kader van begeleiding van werk naar werk.

 

Bron: UWV