Voorwaarden NOW 3.0 bekend

De NOW-regeling is per 1 oktober jl. met negen maanden verlengd. De nieuwe regeling is opgedeeld in drie tijdvakken van drie maanden, elk tijdvak heeft verschillende voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze regeling.

De NOW 3.0 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. De nieuwe regeling is opgedeeld in drie tijdvakken. Deze drie tijdvakken vormen – na NOW 1.0 (eerste tijdvak) en NOW 2.0 (tweede tijdvak) – het derde, vierde en vijfde tijdvak in de NOW-regeling.

  • 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020
  • 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021
  • 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021

Let op: per genoemd tijdvak moet u een aparte aanvraag indienen bij het UWV.

U kunt vanaf 15 februari 2021 subsidie aanvragen over de periode 1 januari 2021 t/m 31 maart 2021, deze ontvangt u dan met terugwerkende kracht. Net als bij de vorige NOW-regelingen ontvangt u een voorschot van 80% van het subsidiebedrag. Als u geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 of 2.0 kunt u alsnog gebruik maken van de NOW 3.0.

Natuurlijk kunnen wij u met de aanvraag van deze NOW-regeling ook van dienst zijn. Neemt u in dat geval contact op met uw vaste contactpersoon.

Voorwaarden

Omzetverlies

Voor het eerste tijdvak geldt dat werkgevers met ten minste 20% omzetverlies in aanmerking komen voor de subsidie. Vanaf het tweede tijdvak wordt dit verhoogd naar
30%.

Dividend en bonus

Net als bij de voorgaande NOW-regeling mogen bedrijven geen dividend of bonussen uitkeren, of eigen aandelen kopen over 2020 als een subsidie van € 125.000 of meer wordt ontvangen. Bij bonussen is dit beperkt tot de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen.

Scholing

Voor de NOW 3.0 blijft voor werkgevers een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. U kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen.

Inspanningsverplichting begeleiden naar nieuw werk

In de NOW 3.0 is een nieuwe verplichting opgenomen voor werkgevers om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Deze verplichting geldt voor alle mogelijkheden waarom de arbeidsovereenkomst kan eindigen, dus bijvoorbeeld ook bij het aflopen van een contract voor bepaalde tijd. Het niet voldoen aan deze voorwaarde leidt tot een vermindering van 5% op het totale subsidiebedrag als u bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt, maar geen contact heeft gezocht met de ‘UWV telefoon NOW’ in het kader van begeleiding van werk naar werk.

Loonsom

Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte juni 2020 bij de Belastingdienst automatisch over. Uw werkgeverslasten worden bij de NOW 3.0 voor 40% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies en premies werknemersverzekeringen.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van uw omzet verlies. Het maximale vergoedingspercentage (bij een omzetverlies van 100%) wordt in de nieuwe regeling per tijdvak afgebouwd van 80% naar 70% naar 60%. Wel is het mogelijk om de loonsom geleidelijk te verminderen met 10% (derde tijdvak) 15% (vierde tijdvak) en 20% (vijfde tijdvak), zonder een verlaging van de subsidie.

De daling van de loonsom kan op verschillende manieren tot stand komen. Door bijvoorbeeld minder personeel aan te houden of werknemers te vragen een deel van hun loon op te offeren.

Maximaal te vergoeden loon per werknemer

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer is in de eerste twee tijdvakken maximaal 2x het dagloon, wat neerkomt op € 9.691 per maand. In het 3e tijdvak zal dit worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. Loon boven dit bedrag per maand komt niet voor subsidie in aanmerking.